Direct naar de inhoud

College wil samen met partners het Kulturhus realiseren

Ruimtelijk en financieel ontwerp door B&W vastgesteld
College wil samen met partners het Kulturhus realiseren
Het College van B&W van Losser heeft in haar vergadering van dinsdag 23 februari
2016 de uitvoeringsnotitie ‘Business-case Kulturhus Losser’ vastgesteld.
Wethouder Jan Martin van Rees: “Ik ben heel erg blij dat we nu, samen met onze acht
partners, een plan voor het Kulturhus Losser aan de gemeenteraad kunnen
presenteren. In de afgelopen periode is er heel hard gewerkt om, in nauwe
samenwerking met en tussen de partners, te komen tot een goed én gedragen
ruimtelijk en financieel ontwerp voor het Kulturhus. En het is gelukt!
De gezamenlijke huisvesting van de gemeente en haar partners in het nieuwe
Kulturhus levert een prachtige samenwerking op en is financieel haalbaar.”
Tom van Veen (directeur stichting Fundament en één van de partners): “een aantal jaar
geleden hebben we als stichting uitgesproken dat we ons graag wilden vestigen in het
gemeentehuis, het Kulturhus. Omdat het efficiënter is en omdat de samenwerking met onze
partners zo een stevige impuls krijgt. Ik ga ervan uit dat het er nu echt van komt.”
Een tweede onderdeel van het collegebesluit is de vaststelling van de notitie ‘Stand van
zaken en financiële gevolgen project Losser Flexibel en Verbonden (LFV)’. Dit project regelt
de investeringen in de noodzakelijke digitalisering van documenten en werkprocessen en in
de organisatieontwikkeling. Tevens geeft de notitie de kosten weer, die gemoeid zijn met de
inrichting van de tweede etage van het Kulturhus (het huidige gemeentehuis). Deze tweede
etage wordt in het Kulturhus de nieuwe werkruimte voor de meeste gemeenteambtenaren.
Die ambtenaren hebben daar straks geen vaste werkplekken meer, maar alleen nog
verschillende typen flexplekken en overlegunits.
Kulturhus Losser: een veelzijdig gemeenschapscentrum
Het Kulturhus aan het Raadhuisplein in Losser biedt straks onderdak aan negen partners:
woningcorporatie Domijn, stichting Fundament, Centrum voor Jeugd & Gezin, Aveleijn
(dagopvang voor licht verstandelijk gehandicapten), Carint Reggeland (thuiszorg),
Wijkracht, Politie, VVV en de gemeente Losser. Het Kulturhus, in het hart van het dorp, is
bedoeld om mensen en partijen in Losser te verbinden. Een plek waar je ontmoet, met
organisaties die er voor Losser maatschappelijk toe doen en die samen een bijdrage leveren aan een prettige en dynamische leefomgeving. Het Kulturhus wordt een veelzijdig
gemeenschapscentrum, waar meer wordt gedeeld dan de voordeur(en). Waar de partijen
elkaar makkelijk vinden en intensiever samenwerken dan voorheen. Waar je je boeken
komt lenen, de Politie vindt of het Zorgloket bezoekt. Het Kulturhus zorgt er bovendien voor
dat in Losser de noodzakelijke maatschappelijke voorzieningen in stand blijven.
Willy ten Pas (manager Aveleijn): “onze cliënten kunnen in het Kulturhus hun dag op een
leuke en nuttige manier besteden. Ze gaan allerhande werkzaamheden verrichten voor de
diverse partners en blijven zo midden in de maatschappij staan. In het Kulturhus is van
alles te doen. Een prachtige manier voor onze cliënten om de mensen uit Losser te blijven
ontmoeten en op deze manier deelgenoot te zijn van onze maatschappij.”
De business-case
Wethouder Jan Martin van Rees: “de business-case is sluitend. Het totaal van baten en
lasten van de gezamenlijke projecten Kulturhus Losser (KHL) en Losser Flexibel
Verbonden (LFV) levert, gerekend over een periode van 30 jaar, een positief saldo op van
gemiddeld 33.700 euro per jaar. De business-case is gebaseerd op diverse inhoudelijke
keuzes onder het motto ‘sober en doelmatig’. De verwachte investering voor het project
Kulturhus Losser bedraagt 2,78 miljoen euro. De investering voor het project Losser
Flexibel en Verbonden circa 700.000 euro. Het positieve resultaat van de business-case
(33.700 euro) zal vervolgens worden gebruikt om een deel van de in 2012 afgesproken
bezuiniging van 107.000 euro te realiseren. Daarnaast wordt 40.000 euro van deze
bezuiniging gerealiseerd door anders te gaan werken in de gemeentelijke organisatie (als
een resultaat van het project Losser Flexibel & Verbonden). Het dan nog resterende deel
van circa 34.000 euro wil het college realiseren in de definitieve uitwerking van de
business-case. Daarmee kost het gemeenschapshuis de inwoners van Losser geen extra
geld en wordt er ook nog een bezuiniging gerealiseerd. Maar de belangrijkste reden om dit
te realiseren is de maatschappelijke meerwaarde door de samenwerking van de partners.
Het college stelt de gemeenteraad nu voor in te stemmen met de opgestelde
uitvoeringsnotitie ‘Business-case Kulturhus Losser’. In de komende maanden stelt het
college een definitief ruimtelijk ontwerp op, waarin de diverse details zijn uitgewerkt. Tevens
komt er dan een investeringsbegroting op grond waarvan het college de raad zal vragen
om een aanvullend krediet. Als de raad daarmee instemt, zal de verbouwing nog dit jaar
beginnen en in de eerste helft van 2017 zijn afgerond.

De bibliotheek is weer open (beperkt) in Losser en de Lutte, Overdinkel volgt zo spoedig mogelijk!