Over de Bieb

ANBI geregistreerd

De Bibliotheek, daar geeft u om!

Draagt u de Bibliotheek Losser een warm hart toe? Word dan sponsor of donateur!

Er zijn verschillende culturele en educatieve projecten die uw bijdrage - met belastingvoordeel - verdienen. De Bibliotheek Losser heeft een prachtig aanbod aan literatuur en lectuur voor volwassenen en jeugd. Maar dat is niet het enige wat wij te bieden hebben. Met workshops, lezingen en de gelegenheid om elkaar te ontmoeten aan de leestafel dragen wij bij aan het sociale en culturele leven in onze gemeente. Wij ondersteunen het onderwijs met programma's voor leesbevordering en zetten ons in om groepen met een achterstand, zoals laaggeletterden, een plaats te laten vinden in de maatschappij.

Om onze dienstverlening de komende jaren uit te kunnen breiden is uw sponsorbijdrage, erfenis of donatie meer dan welkom!

Bedrijven kunnen hun gift aan een cultureel doel met 50 procent extra aftrekken van de vennootschapsbelasting; particulieren voor 25 procent extra van de inkomstenbelasting. De instelling met ANBI-status zelf is vrijgesteld van erf-of schenkbelasting. Bekijk de Geefwijzer voor alle mogelijkheden en belastingvoordelen die cultuurdonateurs, zowel privé als bedrijfsmatig genieten.

Bent u geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Ans Dijkhuijs(directeur), T 053-5382137, E

De Bibliotheek Losser staat geregistreerd als ANBI-instelling. Hieronder treft u de hiervoor van belang zijnde gegevens aan:

  • Naam: Stichting Bibliotheek Losser
  • RISN / Fiscaal nummer: NL0029.28.668.B.01
  • Contactgegevens: Raadhuisplein 1, 7581 AG  Losser, T 053-5382137, E
  • Bestuurssamenstelling: zie het jaarverslag
  • Beloningsbeleid: via salarisregeling CAO openbare bibliotheken
  • Doelstelling en beleidsplan: zie het beleidsplan
  • Verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie het jaarverslag
  • Financiële verantwoording: zie het jaarrekening Bibliotheek Losser

Gebruikersreglement

Ga hier naar het gebruikersreglement van de Bibliotheek Losser

Klachtenprocedure

Ga hier naar de klachtenprocedure.

Leenvoorwaarden

Gebruik van de bibliotheek
Fundament - Bibliotheek is vrij toegankelijk voor het inwinnen van inlichtingen, voor studie en het raadplegen van boeken, tijdschriften en andere materialen. Het is ook mogelijk gebruik te maken van de computers met databanken en internet.
Voor het lenen van materialen is een geldig abonnement vereist en gelden uitleenregels.  

Gebruik maken van de toepassingen van internet zijn voor eigen risico; is het bijvoorbeeld niet mogelijk je materialen via internet te verlengen dan kun je geen aanspraak maken op kwijtschelding van telaat gelden.

De medewerkers van de bibliotheek helpen je graag. Wederzijds respect tussen bezoekers en medewerkers van de bibliotheek is hierbij het uitgangspunt. Van klanten wordt verwacht dat zij zich als gast gedragen.
De medewerker van de bibliotheek stelt in voorkomende gevallen vast of er sprake is van overlastgevend gedrag.
- Rollerskaters en huisdieren (uitgezonderd blindegeleide- en hulphonden) worden niet in de bibliotheek toegelaten.
- Het bezoeken van aanstootgevende sites is niet toegestaan.
- Bij diefstal, moedwillige beschadiging en/of vernieling van bibliotheekeigendommen wordt aangifte gedaan bij de politie.
- Medewerkers mogen de klanten vragen de inhoud van hun tas te tonen. Bij de uitgang van de bibliotheek wordt elektronisch gecontroleerd of de door de bezoeker meegenomen materialen zijn geregistreerd door het uitleensysteem.

Inschrijving
- Voor een goede dienstverlening is het noodzakelijk, dat van iedere lener een aantal persoonlijke gegevens worden opgeslagen. Bekijk hier de privacyverklaring van De Fundament - Bibliotheek.
- Een erkend legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitsbewijs) voorzien van pasfoto is verplicht bij inschrijving als lener. Voor kinderen t/m 13 jaar is toestemming nodig van één van de ouders of wettige vertegenwoordigers. Deze aanvaardt hierdoor de uit het abonnement van het kind voorvloeiende aansprakelijkheid.
- De overeenkomst kan op ieder gewenst tijdstip worden aangegaan en geldt voor een periode van 12 maanden. Het recht om te lenen gaat direct bij het aangaan van de overeenkomst in.
- De lener is verantwoordelijk voor het doorgeven van eventuele wijzigingen in NAW-gegevens. (adres, naam, telefoonnummer en emailadres). Dit kan per e-mail, per brief naar De Fundament - Bibliotheek (Postbus 4 7580 AA Losser) of aan de balie in een van onze vestigingen.

Contributie en verlenging van het abonnement
- De contributie wordt geheven per periode van 12 maanden en gaat in op het moment van inschrijving.
- Betaling bij inschrijving geschiedt contant, via chipknip of per machtiging, afgegeven bij inschrijving.
- Zonder opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd.
- Bij tussentijdse opzegging wordt in het eerste jaar geen contributie terugbetaald, na het eerste jaar geldt een opzegtermijn van een maand.

De lenerspas
- De lenerspas blijft eigendom van de bibliotheek.
- De lenerspas is strikt persoonlijk, d.w.z. de verantwoordelijkheid voor het rechtmatig gebruik ervan ligt bij de betreffende lener.
- Alleen met behulp van een geldige lenerspas kunnen materialen worden geleend.
- De lenerspas moet ook worden gebruikt bij het afhalen van gereserveerde materialen.
- De lener is aansprakelijk voor de op zijn lenerspas geleende materialen. Bij verlies of diefstal van de lenerspas moet zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen met de bibliotheek om misbruik van de pas te voorkomen. De pas wordt dan geblokkeerd. Het is ook mogelijk de pas te blokkeren via de website bij 'Mijn gegevens'.
- Bij verlies of vermissing van de lenerspas kan tegen betaling een duplicaat worden verstrekt, waardoor de oorspronkelijke pas definitief ongeldig is.

Openstaand bedrag
- De lener mag op de lenerspas een bedrag tot € 5,00 open hebben staan.
- Wanneer er een bedrag van € 5,00 of meer openstaat op de lenerspas en/of wanneer een bedrag langer dan drie maanden openstaat kan de lener geen materialen meer lenen, verlengen of reserveren.
- Wanneer een bedrag langer dan drie maanden openstaat, ontvangt de lener een nota met het openstaande bedrag verhoogd met € 2,50 administratie kosten.

Privacyverklaring
Als lid van de bibliotheek laat je persoonlijke gegevens bij ons achter. We vertellen je graag wat wij daarmee doen in onze privacyverklaring. Heb je na het lezen van dit verhaal nog vragen, laat het ons dan weten via het contactformulier.